Valtimon Kehittäjät ry:n säännöt

Säännöt pdf tiedostona

 1. Yhdistyksen nimi
  Yhdistyksen nimi on Valtimon Kehittäjät ry
 2. Yhdistyksen kotipaikka
  Yhdistyksen kotipaikka on Valtimon kunta ja yhdistys toimii Valtimon kunnan alueella.
 3. Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot
  Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Valtimon kunnan alueella kaikenlaisia elinkeinotoiminnan yleisiä edellytyksiä ja harrastustoimintaa, toimia em. toimintaa tukevien hankkeiden kehittäjänä, parantaa valtimolaisten asuinympäristön viihtyvyyttä sekä kaikilla muillakin tavoin tukea ja edistää yleistä valtimolaisten taloudellista ja henkistä hyvinvointia sekä muutoshalukkuutta. Tässä tarkoituksessa yhdistys voi järjestää kokouksia ja valistustilaisuuksia, koulutusta. Yhdistys voi toimia erilaisten kehittämishankkeiden vetäjänä Valtimon kunnan alueella sekä harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä tehdä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja. Yhdistys voi omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta. Lisäksi yhdistys voi palkata työntekijöitä.
 4. Jäsenet ja jäsenmaksut
  Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Valtimon kehittämisestä kiinnostunut oikeustoimikelpoinen luonnollinen henkilö tai juridinen yhteisö, jonka hallitus hyväksyy yhdistyksen jäseneksi. Hallitus voi myös erottaa yhdistyksen jäsenen, erottamisen syynä voi olla jäsenmaksun laiminlyöminen tai yhdistyksen toiminnan vahingoittaminen. Yhdistyksen jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla erostaan kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Vuosikokous päättää jäsenten jäsenmaksun suuruuden.
 5. Yhdistyksen hallitus ja tilintarkastajat
  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka vuosikokous valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan kuitenkin siten, että ensimmäisen vuoden jälkeen arvotaan puolet (½) tai lähinnä puolet hallituksen varsinaisista ja henkilökohtaisista varajäsenistä erovuoroisiksi. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja yhdeksän (9) hallituksen muuta varsinaista jäsentä. Lisäksi valitaan jokaiselle hallituksen varsinaiselle jäsenelle henkilökohtainen varajäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja valintansa mukaan nimeää sihteerin ja rahastonhoitajan joko hallituksen jäsenistä tai kutsuu sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi hallituksen ulkopuolisen henkilön. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta vähintään joka toinen kuukausi tai, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Lisäksi yhdistykselle valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt. Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Vaaleissa tasatilanteessa ratkaisee kuitenkin arpa.
 6. Nimen kirjoittaminen
  Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä yhden hallituksen jäsenen kanssa.
 7. Yhdistyksen tilikausi
  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle kahden viikon kuluessa tilien vastaanottamisesta.
 8. Yhdistyksen kokoukset
  Hallitus kutsuu yhdistyksen kokoukset kirjeitse jäsenille lähetetyllä kutsulla tai vaihtoehtoisesti sanomalehti Ylä-Karjalassa ja Valtimon kunnan ilmoitustaululla julkaistavalla ilmoituksella koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee; vaaleissa tasatilanteessa ratkaisee kuitenkin arpa.
 9. Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat
  Yhdistyksen vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä aikana. Siinä käsitellään seuraavat asiat:
  1.Kokouksen avaus
  2.Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
  3.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4.Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5.Esitellään edellisen tilikauden tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
  6.Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
  7.Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta
  8.Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi sekä hallituksen varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet erovuoroisten tilalle
  9.Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt
  10.Käsitellään muut esille tulevat asiat
  11.Kokouksen päättäminen
 10. Ylimäräinen kokous
  Hallitus kutsuu ylimääräisen kokouksen koolle katsoessaan sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii.
 11. Sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen
  Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta tehdään yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neläsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntömuutoksesta tai purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään yhdistyksen jäljelle jääneet varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
 12. Yleismääräys
  Sikäli, kun näissä säännöissä ei ole tarkempaa määräystä, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.